Avís legal

I- Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis que ofereix l’empresa d’activitats cinematogràfiques “ESPECTARAMA S.A.”, en endavant denominada “Titular”. L’accés a aquesta web és lliure i sense restriccions, encara que la navegació i l’ús d’aquestes pàgines li atorga a vostè la condició d’usuari de les mateixes, sotmetent-se a les presents Condicions d’Ús.

II- Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, en qualssevol format, llenguatge de programació i forma de representació, així com els noms de domini www.cines-verdi.com i www.cines-verdi.es, són propietat del Titular o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si s’escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

III- Limitació de Responsabilitat

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o a d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, o per qualssevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, per la qual cosa s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El Titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o de qualsevol altra aplicació informàtica nociva en l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques les versions de les quals no estiguin actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

IV- Modificacions i Actualitzacions

El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

V- Llei aplicable i fòrum

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquesta web o dels seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d’Ús

——————————————————————————————————————-

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D’ENTRADES “ON-LINE”A TRAVÉS DE LA WEB

En compliment del que es disposa en l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) li informem que vostè està formalitzant una transacció comercial amb Espectarama S.A. amb C.I.F A-58-265455 inscrita en el tom 8024, llibre 7282, secció 2º, foli 1, fulla nª93847.

Les empreses detallades anteriorment, a partir d’ara i endavant, referides com a “Cinemes Verdi”, tenen el seu domicili social a Barcelona, (c/Verdi 32, 08012 – Barcelona). Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l’e-mail (contacta@cines-verdi.com) o número de telèfon 93 238 79 90 en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9:30h a 13:30 i de 16:00h a 18:30h.

La compra de l’entrada implica l’acceptació de les condicions generals al moment de la compra. Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l’operació de compra d’entrades per part dels usuaris que procedeixin a l’adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/s entrada/s objecto de compra.

1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

CINEMES VERDI ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d’adquirir entrades a través d’Internet per assistir a les diferents sessions que organitzi a les seves sales de cinema. Els usuaris d’Internet que accedeixen a la web de CINEMES VERDI i, concretament, a aquesta secció de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s’exposen.

1.2. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l’usuari cursi l’ordre de compra d’una o més entrades serà denominat “COMPRADOR”, i quedarà obligat com a tal enfront de CINEMES VERDI que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d’Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per CINEMES VERDI té caràcter contractual vinculant.
El COMPRADOR ha d’emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l’ordre de compra serà confirmada per CINEMES VERDI, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d’aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l’acordat.

1.3. CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADES A TRAVÉS D’AQUEST SITE

La adquisició de l’/les entrada/es representa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

A. L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’Organització a privar l’accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l’accés al recinte, l’Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat. L’entrada haurà de conservar-se fins a la sortida del recinte.

B. El nº d’entrades, el preu i ubicació de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada formalitzada aquesta.

C. La compra d’entrades a través de la web oficial de CINEMES VERDI disposa del servei d’impressió d’entrades, el qual permet imprimir l’entrada al mateix moment de finalització del procés de compra o bé, accedint a través d’un link enviat amb la confirmació de compra a l’email facilitat durant el procés de la mateixa. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d’impressió d’entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se en les taquilles del recinte on se celebri la sessió, amb una antelació mínima de 20 minuts abans de l’esdeveniment, per a la recollida de la/s entrada/s. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar en les taquilles:

* El DNI/ passaport del titular de la compra

* El resguard de l’operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

D. Una vegada adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de la sessió, en aquest cas es procedirà el reemborsament en el termini de trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació i en la forma especificada per CINEMES VERDI.

El adquirente podrà sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per CINEMES VERDI, i presentant, en tot cas, justificant de compra. El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l’import corresponent a les compres efectuades, s’entendrà com la renúncia per part d’aquest a la devolució dels imports que, si escau, poguessin correspondre’ls. En cap cas procedirà devolució alguna més enllà dels terminis establerts.

En qualsevol cas de devolució, CINEMES VERDI únicament reemborsarà l’import de l’entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a manera d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’espectacle per causes alienes als CINEMES VERDI i/o l’error en realitzar l’adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l’import del preu de les entrades. La compra de les entrades es considera definitiva pel que es recomana es verifiqui tant les dades de compra com les dades personals incorporades abans d’efectuar el pagament.

E. CINEMES VERDI es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, o les pel·lícules anunciades, i també decretar la suspensió de la sessió.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPECTACLE

A. CINEMES VERDI es reserva sempre el dret d’admissió. Qualsevol menor d’edat haurà d’anar acompanyat d’un adult responsable.

B. Per raons de seguretat, al moment d’accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden terminantment prohibides, i, per tant, legitimaran la prohibició d’accés:

♣ La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d’artifici o objectes anàlegs.

♣ La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.

♣ Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotrópicos o substàncies anàlogues.

C. CINEMES VERDI podrà negar l’accés o expulsar del recinte al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l’organització o personal del recinte.
La denegació de l’accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure’s que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a l’esdeveniment, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

D. CINEMES VERDI es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual del recinte. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o registrar. El portador de l’entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

Si existeix video vigilància en l’accés li informem que la seva imatge passarà a formar part d’un fitxer responsabilitat de CINEMES VERDI amb la finalitat de control d’accessos i seguretat de l’esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l’organitzador de l’esdeveniment.

5. DE L’ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

A. L’/les entrada/es adquirides en aquesta web han de ser custodiades fins al dia de l’esdeveniment com si fos diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació de la mateixa, perdent tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir al recinte.

B. CINEMES VERDI no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades. Així com tampoc de cap pertinença personal.

C. L’adquisició d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs), si no és amb consentiment exprés i escrit de CINEMES VERDI. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà a CINEMES VERDI per a la inutilització de la/s entrada/s i l’inici de quantes accions legals consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que tal conducta hagi pogut ocasionar al CINEMES VERDI.

6. DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVADESA

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, les dades personals dels COMPRADORS s’incorporaran a un fitxer automatitzat del com són titulars l’empresa englobades sota la marca CINEMES VERDI, amb domicili (carrer) (cal comunicar a l’agència). La incorporació de tals dades al fitxer en qüestió s’efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de la compravenda fins que l’espectacle pel qual van ser adquirides les entrades s’hagi celebrat. També s’usaran les seves dades personals per a la comunicació comercial de Cinemes Verdi sobre els seus productes amb el COMPRADOR. La comunicació mitjançant correu electrònic es farà amb un enllaç perquè el COMPRADOR pugui donar-se de baixa d’aquest servei quan desitgi.

Et recordem el dret d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a l’adreça postal de (…), o bé a la següent adreça de correu electrònic:contacta@cines-verdi.com

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La compravenda d’entrades que es duu a terme a través d’aquest site queda subjecta a la legislació espanyola vigent aplicable.

Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’execució de la compravenda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.